ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
www.largusorokjaradek.com www.fourgenprop.com
I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ
1.1. Az adatkezeléshez kapcsolódó gazdasági tevékenység
A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) a Four Generations Property SE
szoláltatásnyújtása közben megvalósuló adatkezelésekre vonatkozik. A Four Generations Property SE a
vele kapcsolatba lépő személyek részére ingatlanértékesítési, ingatlanközvetítési szolgáltatást (pl.:
ingatlan felkutatása vásárlás, céljára; stb.) nyújt, valamint elősegíti az ehhez kapcsolódó egyéb
szolgáltatások igénybevételét, közvetítését (pl: hitelfelvétel, energetikai tanúsítvány, értékbecslés stb.).
A Four Generations Property SE által nyújtott szolgáltatásokról részletes információ elérhető a
www.fourgenprop.com valamint a www.largusorokjaradek.com weboldalakon
(továbbiakban: „Weboldalak”), vagy bármely Four Generations Property SE partnerirodában.
A szolgáltatást a Four Generations Property SE, valamint a vele szerződéses kapcsolatban álló partnerek
(továbbiakban: „Partnerek”) végzik. A partnerek önálló gazdasági társaságok, amelyek szerződéses
kapcsolatban állnak a Four Generations Property SE-vel, és ezen szerződés alapján tagjai a Four
Generations Property SE hálózatnak.
1.2. Az adatkezelők személye
Figyelemmel arra, hogy a fenti 1.1. pontban írtak szerinti tevékenységeket, amelyhez az adatkezelés
kapcsolódik, több személy is végezheti, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelésnek több
adatkezelője lehet. Így az Érintettek személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint
az alábbi adatkezelők kezelik:
Four Generations Property SE (Česká republika, Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 142 00, cégjegyzékszám:
242 14 221; e-mail: ; telefon: +36-1 808 9419; a továbbiakban: „Four
Generations Property”).
Partner: Azon együttműködő természetes vagy jogi személyiség, amely a Four Generations Property-vel
kötött szerződés alapján irodát üzemeltet, és/vagy közvetítői tevékenységet folytat. A partner adatai
megtalálhatóak a megbízási szerződésen, valamint minden olyan dokumentumon, amely a partner és
az Érintett közötti kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra szolgál, vagy amelyen az Érintett adatokat ad
meg, továbbá elérhetők az adott Partner által működtetett irodában is.
1.3. A Four Generations Property a Partnerek, és az Ingatlanértékesítők szerepe és kapcsolata.
A Four Generations Property fejleszti és üzemelteti azon informatikai rendszert, amely felhasználásával
sor kerül a megbízások rögzítésére, a szolgáltatás nyújtására, a szolgáltatással kapcsolatos igények
felmérésére. Valamint előírja a Four Generations Property-vel szerződéses kapcsolatban álló partnerek
részére az értékesítési folyamatokat, valamint a követendő eljárást. Az Érintettel a partner is kapcsolatba
lép, ugyanis az Érintett számára a Partnerek is nyújtanak szolgáltatásokat, így a Partnerek adatkezelőnek
minősülnek.
A fentiek alapján az Adatkezelés célját, eszközeit és szabályait a Four Generations Property határozza
meg. A Partnerek az adatokat az Érintettel kötött szerződés alapján, vagy az Érintett hozzájárulása
alapján kezelik, figyelemmel arra, hogy az Érintettel a Partnerek állnak közvetlen kapcsolatban.
Továbbá arra, hogy az adatkezelés célját és eszközeit az Adatkezelők nem közösen határozzák meg,
nem minősülnek közös adatkezelőnek. Az egyes adatkezelők adatkezelése így önálló, ugyanakkor a
legtöbb adatkezelési tevékenység az Adatkezelők közös tevékenysége alapján valósul meg, így mind a
Four Generations Property, mind a Partnerek adatkezelőnek minősülnek.
A közvetítő az a személy, aki a Partner nevében és képviseletében a Partnerrel létrejött jogviszonya
alapján jár el a megbízási szerződés teljesítése során. A közvetítő lehet maga az egyéni vállalkozó
Partner is. A közvetítő nem önállóan jár el a szolgáltatás nyújtása során. A közvetítők a tevékenységüket
minden esetben a Four Generations Property és a Partnerek javára, az általuk adott utasítások szerint
végzik. A közvetítő eljárását, feladatait a Four Generations Property és/vagy a Partner rendszeresen
ellenőrzi. A közvetítők nem jogosultak önállóan, saját nevükben és javukra eljárva, az Érintettel a
szolgáltatás vonatkozásában szerződést kötni, számukra szolgáltatást nyújtani. Amennyiben a közvetítő
a Partner alvállalkozója, adatfeldolgozónak minősül (továbbiakban: „Adatfeldolgozó”).
1.4. Az egyes Adatkezelők adatkezelései
Figyelemmel arra, hogy a Four Generations Property az egész Four Generations Property hálózat
tulajdonosa és üzemeltetője, a Four Generations Property valamennyi, a Four Generations Property
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
www.largusorokjaradek.com www.fourgenprop.com
hálózattal szerződéses viszonyba kerülő érintett adatát kezeli. A Partnerek kizárólag azon érintettek
adatait kezelik, akikkel szerződést kötnek.
Kizárólag a Four Generations Property tartja fenn a www.fourgenprop.com továbbá a
www.largusorokjaradek.com Weboldalt, így a Weboldalak tekintetében az adatkezelő kizárólag a Four
Generations Property. Az érintettek adatait az a partner kezeli, aki az érintettel kapcsolatba lép (akivel
megbízási szerződést köt, nyilatkozatot ír alá), továbbá bizonyos esetben kezeli a Four Generations
Property.
1.5. Az Érintett
Az adatkezeléssel érintett személy az ügyfél, az a személy, aki az Adatkezelőkkel és Adatfeldolgozóval
kapcsolatba lép, és ennek során megadja adatait a szerződés megkötése, a szolgáltatások
igénybevétele céljából. Érintett az a személy is, akinek az adatai más módon (más érintettől, ügyféltől,
nyilvános forrásból) kerülnek az Adatkezelőkhöz.
1.6. Irányadó jogszabályok
Az Adatkezelők a tevékenységüket az Európai Unió és a magyar jogszabályok hatálya alatt végzik. Az
adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”). A GDPR szövege
elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 honlapon.
Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény (a törvény által előírt azonosítási, bejelentési, nyilvántartási adatokat illetően,
továbbiakban: „Pmt.”);
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően);
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen.
1.7. A Tájékoztató hatálya
Jelen Tájékoztató kizárólag a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésekre terjed ki.
A GDPR alapán személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(továbbiakban: „Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó
adat, online azonosító) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes
személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes
személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak). Jelen Tájékoztató hatálya
kizárólag az Adatkezelők adatkezelésére terjed ki.
II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA
2.1. Az adatkezelés elvei
Az Adatkezelők az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az Érintett számára átlátható módon kezelik.
Az Adatkezelők törekednek arra, hogy az általuk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az
Adatkezelők biztosítják az Érintett jogainak érvényesülését, és megteszik a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.
2.2. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés elsődleges célja az Adatkezelők szolgáltatásainak nyújtása, és az ehhez kapcsolódó
üzleti tevékenység elvégzése. Ezen belül az adatkezelés céljai:
Az érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az
értékesítés (bérbe adás) elősegítése;
A lehetséges vevők (bérlők) felkutatása;
Ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása;
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
www.largusorokjaradek.com www.fourgenprop.com
Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet
létrejöttének elősegítése; Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;
Az Érintett és az Adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;
Kapcsolódó szolgáltatások (pl. energetikai tanúsítvány, értékbecslés) nyújtása, ezen szolgáltatásokat
nyújtó szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel elősegítése;
A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
Szerződésszegés (pl. megkerülés) esetén az igények érvényesítése;
Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése (pl. ügyfél-átvilágítás);
Panaszkezelés, fogyasztóvédelem;
Az Érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás.
2.3. Az adatkezelés jogalapja
Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelők több célból is kezelnek személyes adatot, az adatkezelés
jogalapja is többféle lehet. A főbb jogalapok az alábbiak, az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó
konkrét jogalapok a Tájékoztató IV. pontjában szerepelnek.
Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).
Az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását azzal adja
meg, hogy az Adatkezelőkkel kapcsolatba lép, és kezdeményezi a szolgáltatások igénybevételét.
Amennyiben az Érintett adatait az Adatkezelők valamelyike felveszi, a hozzájárulást az Érintett az
adatkezelési tájékoztató elfogadásával adja meg. Online adatfelvétel esetén a hozzájárulás
megadása jelölőnégyzet elfogadásával történik.
A hozzájárulás minden esetben önkéntes. Az Adatkezelők szolgáltatásai máshol elérhető,
helyettesíthető, az esetek jelentős részében nélkülözhető szolgáltatások, így az Érintett önkéntes
elhatározásán alapul, hogy az Adatkezelőkkel kapcsolatba lép, és igénybe veszi a szolgáltatásokat,
vagy érdeklődik a szolgáltatások igénybevétele felől.
Az Adatkezelők az Érintettet minden esetben tájékoztatják az adatkezelésről. A rövidített, az
adatkezelés főbb, GDPR-ben meghatározott információit tartalmazó tájékoztatás szerepel az adatok
rögzítésére szolgáló nyomtatványon, és az érintettek számára minden esetben elérhető a jelen, teljes
körű Tájékoztató is (online felületen, valamint a partnereknél). Az Adatkezelők és az Érintett között
létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont). Amennyiben az Érintett az Adatkezelőkkel szerződést
köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a
szerződés teljesítéséhez. A szerződés minden esetben tartalmazza az Érintett tájékoztatását az
adatkezelésről. Amennyiben az Érintett a szerződéskötést megelőzően megadja adatait a szerződés
előkészítése, megkötése, az igények felmérése érdekében, az Adatkezelők ezen lépések érdekében
kezelik az Érintett adatait, az Érintett tájékoztatása mellett.
A szerződés megkötése minden esetben önkéntes. Az Érintett a szolgáltatásokról és az adatkezelésről
szóló tájékoztató alapján hozhat döntést arról, hogy a szerződést megköti-e, vagy sem. A jelen pont
szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az Érintett által kezdeményezett lépések
megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján. Amennyiben az Érintett valamely, az
Adatkezelők által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az
adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az
adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön
létre. Erről az érintett minden esetben tájékoztatást kap.
Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont). Az adatkezelés jogalapja
bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 1.4. pontban
meghatározott jogszabályok. Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése
(GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).
Amennyiben az adatkezelés szükséges az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének
érvényesítéséhez, az adatot az Adatkezelők felhasználják ezen érdek érvényesítése céljából. A jelen
bekezdés szerinti adatkezelés kivételes, arra csak egyedi elbírálás (ún. érdekmérlegelési teszt) alapján
kerül sor, a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetekben. Az Adatkezelők az érdekmérlegelési teszt
során minden esetben pontosan azonosítják azt az érdeket, amely indokolja az adatkezelést, és
megvizsgálják, hogy más módon (jogalappal) az adatkezelés megvalósítható-e. Az érdekmérlegelési
teszt során minden esetben vizsgálatra kerül az érintett jogainak esetleges sérelme, és azon
intézkedések
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
www.largusorokjaradek.com www.fourgenprop.com
lehetősége, amelyek ezen jogok esetleges sérelmét csökkentik, illetve az érintettnek segítséget
nyújtanak a jogaik érvényesítésében.
III. AZ ADATKEZELÉS LEÍRÁSA, A KEZELT ADATOK KÖRE
3.1. Az adatkezelés folyamatának leírása
Az Adatkezelők a szolgáltatásaikat az országszerte számos helyen elérhető, a partnerek által
üzemeltetett irodákon, a Four Generations Property által fenntartott weboldalon keresztül valósítják
meg.
Amennyiben az Érintett ingatlant kínál és megbízást ad, a szerződést minden esetben Four Generations
Property-vel köti meg. A szerződés szerinti szolgáltatást a Four Generations Property, mint Megbízott
nyújtják, az által fenntartott informatikai, ügyviteli rendszer és dokumentációs háttér használatával.
Ebben az esetben az Érintett megadja az adatait a szerződésben, valamint a kapcsolódó
nyomtatványokon.
Ingatlan keresése esetén a Four Generations Property vagy a Partner és a közvetítő rögzíti a kereső
igényeit, valamint személyes adatait. Amennyiben az Érintett számára ingatlan kerül bemutatásra, a
Partner vagy a közvetítő a megtekintési tanúsítványon rögzíti az Érintett adatait és a megtekintett
ingatlan adatait.
Kapcsolódó szolgáltatás (pl: hitel, energetikai tanúsítvány, értékbecslés) igénybevétele esetén a
Partnerek vagy a közvetítő továbbítják az Érintett adatait a szolgáltatást nyújtó személy részére.
3.2. Az adatok felvétele
Az Adatkezelők az adatokat elsősorban az Érintettől veszik fel. Az adatfelvétel az alábbi módokon
történhet: Weboldalon keresztül: Amennyiben az Érintett a Weboldalon keresztül lép kapcsolatba az
Adatkezelőkkel, adatait a Weboldalon keresztül, az erre szolgáló felületen adja meg. Ebben az esetben
az Érintett elfogadja jelen Tájékoztatót, és hozzájárulást ad a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez.
Az adatkezeléshez való hozzájárulásról az Érintettnek nyilatkoznia kell (jelölőnégyzet elfogadásával).
A Partnereken keresztül: Amennyiben az Érintett a Partnerekkel lép kapcsolatba, az adatokat a
Partnerek rögzítik, az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon keresztül. Az Érintettnek ebben az
esetben is nyilatkoznia kell arról, hogy adatai kezeléséhez hozzájárul. Más forrásokból történő
adatfelvétel: Az Adatkezelők az Érintett által közzétett adatokat (telefonszám, e-mail cím) rögzítik
kapcsolatfelvétel céljából. Egyéb esetben az Adatkezelők adatokat más forrásból kizárólag akkor
vesznek át, ha erre törvény felhatalmazást ad. Az Adatkezelők a nyilvános, bárki számára hozzáférhető
adatállományokból (így különösen az ingatlan-nyilvántartásból) is vesznek fel adatokat, amennyiben
azok szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.
3.3. A kezelt adatok köre: Az Adatkezelők a természetes személyek alábbi adatait kezelik:
a. Azonosításhoz szükséges adatok: az Érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési
helye, ideje, anyja születési neve, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító
okmányának típusa és száma. Az adatok kezelésének célja az Érintett személy azonosítása, a vele való
kapcsolattartás, szükség esetén az igények érvényesítése. Az adatok megadása szerződéskötés, egyéb,
jogviszonyt keletkeztető kapcsolat (pl. megtekintési tanúsítvány aláírása) esetén kötelező, ezek
hiányában a szerződés nem köthető meg, figyelemmel arra, hogy az adatok hiányában nem
lehetséges a szerződés teljesítése, a szerződésből származó igények érvényesítése.
b. Ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos adatok: a fenti a. pont szerinti adatok mellett az
Érintett állampolgársága, az a körülmény, hogy az Érintett a saját nevében, vagy más tényleges
tulajdonos nevében jár el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi
és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási
helye, valamint az érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat.
Amennyiben az ügyfél nem természetes személy, az adatkezelő kezeli a képviseletre jogosult nevét,
beosztását, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait, a tulajdonosi érdekeltség jellegére és
mértékére vonatkozó adatot. Az adatok megadása kötelező, amennyiben az Adatkezelők és az Érintett
között üzleti kapcsolat jön létre. Az adatkezelés jogalapja a Pmt. szerinti kötelezettség teljesítése.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
www.largusorokjaradek.com www.fourgenprop.com
c. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az adatok megadása az
Adatkezelők és az Érintett közötti kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgálják. Amennyiben az
Érintett nem adja meg valamely, kapcsolattartásra szolgáló adatát, vele az Adatkezelők nem tudnak
kapcsolatba lépni, és nem tudják a szolgáltatást nyújtani. Így amennyiben az Érintett az Adatkezelők
szolgáltatásait igénybe kívánja venni, valamely, kapcsolattartáshoz szükséges adatát meg kell adnia.
d. Ingatlannal kapcsolatos adatok: az ingatlan címe, helyrajzi száma, alapterülete, egyéb, az
értékesítéssel kapcsolatos lényeges tulajdonságai, árral (eladási árral vagy bérleti díjjal) kapcsolatos
információk. Amennyiben az Érintett ingatlant kínál, az adatok megadása kötelező, ezek hiányában
ugyanis az Adatkezelők nem tudják a szolgáltatást nyújtani, az ingatlant hirdetni, érdeklődőknek kínálni.
e. Ingatlanról készült fényképek: az Ingatlanértékesítő az ingatlan felvétele során fényképet készít az
ingatlanról. A fénykép készítése minden esetben az Érintett tudtával és beleegyezésével történik, oly
módon, hogy a képen személyes tárgyak lehetőleg ne szerepeljenek. A fénykép készítése nem kötelező,
enélkül azonban az ingatlan értékesítése nehezebbé válik. A fénykép az Adatkezelők informatikai
rendszerében tárolásra kerül.
f. Keresett ingatlanra vonatkozó adatok: amennyiben az Érintett ingatlant keres, az Adatkezelők kezelik
az Érintett által megadott, a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat (pl. alapterület, ár, elhelyezkedés).
g. A rögzített telefonbeszélgetés: az Érintett és az Adatkezelők közötti telefonbeszélgetéseket az
Adatkezelők rögzíthetik, ha az a hívás jellegéből adódóan szükséges. A rögzítés minden esetben az
Érintett hozzájárulásával történik, a rögzítésről az Érintett tájékoztatást kap. Amennyiben az Érintett nem
járul hozzá a rögzítéshez, lehetséges a rögzítés nélküli ügyintézés. A rögzítés célja panaszkezelés,
fogyasztóvédelem, az Érintett jognyilatkozatainak rögzítése. Az adatkezelés jogalapja az Érintett
hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy a rögzítésről szóló tájékoztatást követően a beszélgetést
folytatja.
h. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok: Amennyiben az Adatkezelők számlát állítanak ki, kezelik a számla
kiállításához szükséges adatot (vevő neve, címe, szolgáltatás meghatározása, esedékesség, díj
összege).
i. Igényekkel kapcsolatos adatok: Amennyiben az érintett és az Adatkezelők között jogvita alakul ki (így
különösen az érintett a díjat nem fizeti meg, vagy az ingatlant a Partnerek által közvetített vevőnek a
Partnerek megkerülésével adja el), az Adatkezelők kezelik az igény jogalapjára, természetére,
mértékére vonatkozó adatokat, valamint az igény érvényesítését lehetővé tevő bizonyítékokat.
3.4. Az adatkezelés helye
A papíralapú dokumentumokat az Érintett státuszától függően (eladó vagy vevő) a Four Generations
Property vagy a Partner őrzi.
IV. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK
4.1. Ingatlan értékesítéséhez, bérbeadáshoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelők elsődleges szolgáltatása az ingatlanok közvetítése, az
ingatlanértékesítési, bérbeadási tevékenység elősegítése. Az adatkezelés során sor kerül a szerződés
megkötésére, az adatok rögzítésére, az ingatlan bemutatására, érdeklődők felkutatására.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont a-e. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az
értékesítés (bérbe adás) elősegítése;
A lehetséges vevő (bérlők) felkutatása;
Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet
létrejöttének elősegítése;
Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
Az Érintett és az Adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;
Kapcsolódó szolgáltatások (pl. energetikai tanúsítvány, értékbecslés, ingatlan felkészítése bemutatásra)
nyújtása, ezen szolgáltatásokat nyújtó személyekkel való kapcsolatfelvétel elősegítése;
A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
www.largusorokjaradek.com www.fourgenprop.com
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, valamint az Érintett és az
Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő nyolc év. Az
időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet
mindkét fél részéről. A Pmt. hatálya alá tartozó adatok tekintetében a megőrzési idő ugyancsak nyolc
év.
4.2. Ingatlan kereséséhez kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Amennyiben olyan Érintett lép kapcsolatba az Adatkezelőkkel, aki ingatlant
szeretne vásárolni (bérbe venni), az Adatkezelők (elsősorban a Partnerek) rögzítik az Érintett adatait, és
a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat. Amennyiben az Érintett a Partnerekkel szerződést köt, az
Adatkezelők a szerződés alapján járnak el a keresés során.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont c. és f. alpontja szerinti adatok, szerződéskötés
esetén az a-b. alpont szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
Ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása;
Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet
létrejöttének elősegítése;
Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;
Az Érintett és az Adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;
A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, szerződéskötés esetén az
Érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések
megtétele.
Az adatkezelés időtartama: Amennyiben nem jön létre szerződés, az Adatkezelő törli az adatokat, ha a
keresés eredménytelen, és az adatkezelésnek más célja nincs. Szerződéskötés esetén az adatkezelés
időtartama a jogviszony megszűnését követő öt év. Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony
megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet.
4.3. Megtekintési tanúsítvány
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett számára a Partnerek ingatlant mutatnak be, a
megtekintési tanúsítványon kerül sor annak rögzítésére, hogy kinek, mely ingatlan bemutatására került
sor. Utóbb a megtekintési tanúsítvány szolgál annak bizonyítására, hogy az adott ingatlant a Partnerek
mutatták be az Érintett számára.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont a. és c. alpontja szerinti adatok, valamint a
bemutatott ingatlan címe és helyrajzi száma.
Az adatkezelés célja:
Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet
létrejöttének elősegítése;
Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;
A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, szerződéskötés esetén az
érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések
megtétele.
Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított öt évig
őrzi. Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor
kerülhet.
4.4. Igények, követelések érvényesítése
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
www.largusorokjaradek.com www.fourgenprop.com
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Adatkezelők és az Érintett között jogvita alakul ki, és ezen vita
során valamely fél a másik féllel szemben (anyagi vagy egyéb természetű) igényt kíván érvényesíteni,
az ehhez szükséges adatok felhasználhatók az igényérvényesítés során. Az Adatkezelők részéről a
leggyakoribb igényérvényesítési indokok: a megkerülés (amikor az Adatkezelők által kapcsolatba került
Érintettek az Adatkezelők megkerülésével létesítenek jogviszonyt kifejezetten azzal a céllal, hogy
megkerüljék az Adatkezelőket, ezáltal mentesüljenek a díjfizetés kötelezettsége alól), fizetési
kötelezettség megtagadása (amikor az Érintett a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, azt
megtagadja). Az
Adatkezelők ebben az esetben felhasználják a kezelt adatokat abból a célból, hogy bizonyítsák az
igény megalapozottságát, és szükség esetén az igényt jogi úton érvényesítsék. Ennek során sor kerülhet
az igény bizonyítására, a követelés jogi úton történő behajtására.
A Four Generations Property eljárása a kintlévőségek érvényesítése során: Figyelemmel az Adatkezelők
közötti kapcsolatra, a kintlévőségek érvényesítését az Adatkezelők abban az esetben is közösen végzik,
amennyiben az Érintett a Partnerek felé nem teljesíti kötelezettségeit. Ebben az esetben a Partnerek
megbízhatják a Four Generations Property-t az igény érvényesítésével, a kintlévőség kezelésével, a Four
Generations Property pedig megbízottként jár el. Amennyiben ezen engedményezésre sor kerül, a Four
Generations Property a Partnerek helyébe lép, és az igényt jogosultként érvényesíti.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok köre az adott igény természetétől, jogalapjától, jellegétől függ, a
fenti 3.4. pont szerinti valamennyi adat felhasználásra kerülhet, ha az igény érvényesítése azt
szükségessé teszi.
Az adatkezelés célja: A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
Szerződésszegés (pl. megkerülés) esetén az igények érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja részben jogszabály rendelkezése, azon
jogszabályoké, amelyek az igény érvényesítését a felek közötti jogviszonyban lehetővé teszi.
Amennyiben az igényszerződésen alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett és az Adatkezelők közötti
szerződés teljesítése, Az adatkezelés jogalapja emellett az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az igény érvényesítéséig tart, ennek hiányában addig, amíg
az igény jogi úton érvényesíthető. Az Adatkezelők törlik az adatokat, ha az igény nem érvényesíthető,
így különösen, ha az elévült, vagy az igény érvényesítése sikertelen.
Érdekmérlegelési teszt rövid bemutatása: A jelen pont szerinti adatkezelés esetén az Adatkezelők
érdeke az, hogy a közöttük és az Érintettek között létrejött szerződés teljesítése esetén hozzájussanak az
őket megillető ellenszolgáltatáshoz.
Minden esetben olyan igény érvényesítését szolgálja az adatkezelés, amely szerződésen, vagy valamely
fél kötelezettségvállalásán alapul (pl. megtekintő személy kötelezettségvállalása arra, hogy a
megtekintett ingatlant az adatkezelőkön keresztül vásárolja meg); a szerződés megkötése, vagy a
kötelezettségvállalás minden esetben az Érintettek önkéntes elhatározása alapján történt. Vagyis az
Érintettek vállalták a kötelezettséget arra, hogy a szolgáltatás igénybevétele esetén az Adatkezelőket
nem kerülik meg, és részükre a szerződés szerinti díjat megfizetik.
Az Adatkezelőknek jogos, szerződésen alapuló érdeke és joga, hogy ezen díjhoz hozzájusson.
Amennyiben az Érintett önkéntesen nem teljesíti az Adatkezelők igényét, azokat az Adatkezelők
kénytelenek jogi úton, az irányadó jogszabályokban rögzítettek szerint érvényesíteni, vagyis nincs más
mód a cél elérésére. Az igény érvényesítésének feltétele azon adatok felhasználása, amelyek
szükségesek az igény alátámasztásához, bizonyításához, a szükséges eljárások megindításához; ezen
adatok felhasználása nélkül az igény nem érvényesíthető, mivel az Adatkezelők nem tudják azt
bizonyítani, az eljárásokat megindítani.
Figyelemmel arra, hogy az adatkezelést kiváltó ok az Érintett jogellenes eljárása, és az adatok
felhasználására jogszabályban meghatározott módon (eljárásban) kerül sor, az adatkezelés nem
tekinthető aránytalan korlátozásnak. A felek mellérendelt viszonyára és egyenlő elbánására
figyelemmel, amennyiben az érintett kíván igényt érvényesíteni az Adatkezelőkkel szemben, az
Adatkezelők az általuk kezelt adatokat az érintettnek átadják.
4.5. Reklámozás
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelők megkeresik
reklámokkal. A reklámok (hírlevelek) minden esetben az Adatkezelők szolgáltatásairól szólnak, vagy
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
www.largusorokjaradek.com www.fourgenprop.com
olyan kapcsolódó szolgáltatásokról, termékekről, amelyek az Adatkezelők szolgáltatásához szorosan
kapcsolódnak. A reklámok (hírlevelek) küldésére kizárólag akkor kerül sor, ha az Érintett ahhoz
hozzájárult, vagy önálló nyilatkozatban, vagy nyomtatványon a vonatkozó jelölőnégyzet útján, vagy a
Weboldalon keresztül. Az Adatkezelők a reklámokat nem értékesítik, tehát nem küldenek ki reklámot
harmadik személy által fizetett díj ellenében.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont c. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja: Az Érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés addig tart, amíg az Érintett a hozzájárulását vissza nem
vonja, vagy megtiltja a további, reklámozási célú adatkezelést, vagy tiltakozik a reklámozási célú
adatkezelés ellen. Amennyiben az érintett adatai törlésre kerülnek, a reklámozási célú adatkezelés is
megszűnik.
4.6. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében végzett adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelők a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség érdekében kezelik
az Érintett személyes adatait. Az üzleti kapcsolat létesítésekor a Partner rögzíti az Érintett Pmt. által
meghatározott adatait, és amennyiben fennáll valamely, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettség,
adatot szolgáltatnak az illetékes hatóság részre.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont a-b. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Pmt. ellenőrzést, adatrögzítést, nyilvántartásba
vételt előíró rendelkezései.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a Pmt. 56. § alapján az üzleti kapcsolat
megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év.
4.7. Weboldal adatkezelése
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett a Weboldalon regisztrál, és megadja adatait, azokat a
Four Generations Property, mint a Weboldal fenntartója kezeli. Az adatkezelés célja péfdaul hírlevél
küldése.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont c-e. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja: Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartás;
Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az
értékesítés (bérbe adás) elősegítése;
A lehetséges vevő (bérlők) felkutatása;
A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés addig tart, amíg az Érintett a hozzájárulását vissza nem
vonja, vagy az adatkezelés célja nyilvánvalóan megszűnik. Amennyiben az Érintett jogviszonyba lép az
Adatkezelőkkel (pl. szerződést köt), az adatai kezelése a továbbiakban ez alapján történik.
4.8. Számlázással összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintettnek díjfizetési kötelezettsége keletkezik, az arra jogosult
adatkezelő (elsősorban a Partnerek) kiállítja az erről szóló számlát, és azt elhelyezi a könyvelési adatok
között.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont h. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja: Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a számla kiállításától számított nyolc év.
4.9. Együttműködés az ingatlanpiac Four Generations Property-től független szereplőivel
Az adatkezelés leírása: A Four Generations Property együttműködik más ingatlanközvetítő hálózatokkal
és ingatlanpiaci szereplőkkel az ingatlanok értékesítése érdekében. Ennek során a kizárólagos
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
www.largusorokjaradek.com www.fourgenprop.com
megállapodással kiegészített megbízási szerződésű, kizárólagosként rögzített ingatlanok adatait az
Adatkezelők elérhetővé teszik az Ingatlan Megosztó Rendszeren (IMR) keresztül az IMR többi szereplője
számára.
Az IMR-ben személyes adatok nem szerepelnek, csak azon adatok, amelyek az ingatlanra vonatkozóan
például egy hirdetésben egyébként is közzétételre kerülnének. Amennyiben az érdeklődő személy az
IMR-hez csatlakozott más ingatlanközvetítőn keresztül érkezik, ezen ingatlanközvetítő felveszi a
kapcsolatot a Partnerek azon értékesítőjével, akihez az ingatlan tartozik. Az IMR-en keresztül belépő
ezen értékesítő az
Érintett személyes adataihoz nem fér hozzá. Az ingatlan bemutatása minden esetben a Partner
értékesítője jelenlétében történik.
A Four Generations Property együttműködik más ingatlanközvetítő hálózatokkal és ingatlanpiaci
szereplőkkel az ingatlanok értékesítése érdekében. Ennek során a kizárólagos megállapodással
kiegészített megbízási szerződésű, kizárólagosként rögzített ingatlanok adatait az Adatkezelők áttöltik az
együttműködő hálózat rendszerébe, ahol az elérhetővé válik az együttműködő hálózat többi szereplője
számára.
A partner hálózat rendszerében csak azon adatok szerepelnek, amelyek az ingatlanra vonatkozóan
például egy hirdetésben egyébként is közzétételre kerülnének. Amennyiben az érdeklődő személy
együttműködő ingatlanközvetítő hálózaton keresztül érkezik, az együttműködő ingatlanközvetítő felveszi
a kapcsolatot a Partnerek azon Ingatlanértékesítőjével, akihez az ingatlan tartozik. Az együttműködésen
keresztül belépő ezen ingatlanközvetítő az Érintett személyes adataihoz nem fér hozzá. Az ingatlan
bemutatása minden esetben a Partner Ingatlanértékesítője jelenlétében történik.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont d-e. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja: Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai
rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése;
A lehetséges vevő (bérlők) felkutatása;
Ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása;
Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet
létrejöttének elősegítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintettel kötött szerződés. Amennyiben az
Érintett szerződést köt a 4.1. pontban írtak szerint, és ezzel összefüggésben megbízást ad kizárólagos
értékesítésre, az ingatlan adatai bekerülnek az IMR-be, valamint áttöltésre kerülnek a partner hálózatok
rendszereibe. Az adatkezelés időtartama: Amennyiben az Érintett a kizárólagosságot visszavonja, vagy
a megbízás megszűnik, az adatok kezelése az együttműködésekben megszűnik.
4.10. Pénzügyi termékek közvetítésével kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett vásárláshoz hitelt kíván felvenni, a Partner rögzíti az
Érintett igényeit, és az adatokat átadja az Adatkezelőkkel kapcsolatban álló pénzügyi szakértő részére.
Ezt követően a pénzügyi szakértő veszi fel a kapcsolatot az Érintettel.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont c. alpontja szerinti adatok, valamint a felvenni
kívánt hitel összege.
Az adatkezelés célja:
Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés egyszeri adatátadást jelent, amelynek során a Partner
átadja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat a pénzügyi szakértő részére.
4.11. Telefonbeszélgetések rögzítése
Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelők az Érintettel folytatott telefonbeszélgetéseket rögzíthetik. A
rögzítést megelőzően a rögzítésről az Érintett tájékoztatást kap, és amennyiben a rögzítéshez nem járul
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
www.largusorokjaradek.com www.fourgenprop.com
hozzá, lehetősége van a személyes, e-mailben, vagy postai úton történő ügyintézésre. Az Érintett a
rögzítésről, annak körülményeiről, a rögzített hívások felhasználásáról tájékoztatást kérhet, kérésre az
Adatkezelők biztosítják a hangfelvétel meghallgatását, illetve kérésre az ügyfélnek a hangfelvételről
készült leiratot átadják, vagy másolatot készítenek a beszélgetésről, és azt az ügyfélnek olyan formában
adják át, hogy az ügyfél azt tudja használni.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont g. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
Panaszkezelés, fogyasztóvédelem;
A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, amelyet az Érintett azzal
ad meg, hogy a rögzítésről szóló tájékoztatást követően a hívást folytatja.
Az adatkezelés időtartama: A rögzített hívásokat az Adatkezelők legfeljebb három hónapig őrzik.
4.12. A Four Generations Property hálózaton belüli adatkezelés
Az adatkezelés leírása: A Four Generations Property hálózat, országos hálózat, amelyhez számos Partner
tartozik. Az országos hálózat előnyeinek kihasználása érdekében az ingatlanok adatai szerepelnek a
Four Generations Property tulajdonában lévő és általa működtetett informatikai rendszerben, amelyhez
a Partnerek mindegyike korlátozottan, de hozzáfér.
A megbízási szerződést kötő ügyfél bizonyos adataihoz csak azon Partnerek férnek hozzá, amelyek a
megbízási szerződést megkötötték és az ingatlant rögzítették. Más Partnerek esetében amennyiben az
adott ingatlanra érdeklődőt tud ajánlani, az minden esetben kizárólag a Four Generations Property-n
vagy a Partneren keresztül férhet hozzá a szükséges adatokhoz.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont d-e. alpontja szerinti adatok, bemutatás esetén az
Érintett telefonszáma.
Az adatkezelés célja:
– Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az
értékesítés (bérbe adás) elősegítése;
– A lehetséges vevő (bérlők) felkutatása;
– Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet
létrejöttének elősegítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, valamint az Érintett és az
Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama: Az adatok az informatikai rendszerben addig szerepelnek, amíg a
megbízási szerződés meg nem szűnik.
4.13. Adatkezelés a Four Generations Property, és a partner közötti jogviszony megszűnése esetén
Az adatkezelés leírása: Amennyiben a Four Generations Property és a partner között a jogviszony
megszűnik, és a partner kikerül a Four Generations Property hálózatból, a már rögzített adatokat
kizárólag a Four Generations Property kezeli. Amennyiben az adott területen újabb partner kezdi meg
működését, az új Partner hozzáfér az ingatlan adataihoz és az Érintett telefonszámához. Ebben az
esetben az újonnan belépő Partner felhívhatja az Érintettet abból a célból, hogy vele szerződést kössön.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont d-e. alpontja szerinti adatok, valamint az Érintett
telefonszáma.
Az adatkezelés célja:
Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az
értékesítés (bérbe adás) elősegítése;
A lehetséges vevő (bérlők) felkutatása;
Az Érintett és az Adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;
A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
www.largusorokjaradek.com www.fourgenprop.com
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, valamint az Érintett és az
Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama: Az adatok kezelés időtartamára a 4.1. pontban írtak irányadók.
V. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
5.1. Adattovábbítás
Az Adatkezelők személyes adatot csak akkor továbbítanak harmadik személy részére, ha ahhoz az
Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult,
vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.
5.2. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelők a tevékenységük ellátásához jogosultak adatfeldolgozót igénybe venni. Az
adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, az adatkezelés során az Adatkezelőkkel kötött írásbeli
szerződés alapján, a szerződésben meghatározottak és az Adatkezelők utasítása szerint, az Adatkezelők
nevében járnak el. Az Adatkezelők ellenőrzik az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további
adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelők
adatfeldolgozóként igénybe veszik a velük szerződéses jogviszonyban álló Ingatlanértékesítőket.
5.3. Adatbiztonság
Az Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság
követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelők az általuk kezelt adatokat az irányadó
jogszabályoknak megfelelően tartják nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók,
és egyéb, az Adatkezelők érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük,
feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
Az Adatkezelők az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodnak különösen:
A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver
eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres
biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár,
villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező
károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
Az Adatkezelők a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket
különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelők érdekében eljáró személyek az általuk
használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az
adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.
5.4. Technikai adatok és cookie-k kezelése
Amennyiben az érintett meglátogatja a Weboldalt, a Weboldalhoz kapcsolódó rendszer automatikusan
rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a
számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok
egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat
szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k a
Four Generations Property-t, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában,
abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k
alkalmasak továbbá arra, hogy
– megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra
lép,
– emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
– elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával
végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai
szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
www.largusorokjaradek.com www.fourgenprop.com
– figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
Amennyiben a Weboldalon a Four Generations Property külső webes szolgáltatások segítségével jelenít
meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem a Four
Generations Property felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek
milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak
tájékoztatást.
A Four Generations Property a cookie-kat felhasználja arra, hogy az érintettek felé a Google és a
Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet,
vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a
böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a
különböző böngészőkben történő beállításokban.
5.5. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelők a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítják, hogy a
személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok
törlésére az alábbi esetekben kerül sor:
a. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi
kötelezővé, az adatot az Adatkezelők törlik.
b. Az Érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az Érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az
adatok törlését Érintett kéri, az Adatkezelők minden esetben megvizsgálják, hogy jogszabály alapján
kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet az Adatkezelők megtagadják. Ha az adat
kezelése nem kötelező, de arra az Adatkezelőknek van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, az Adatkezelők megvizsgálják, hogy az
adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a
hozzájáruláson kívül az Adatkezelőknek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat
kezelése, az Érintett kérelmére az Adatkezelők törlik az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet az
Adatkezelők megtagadják, erről az Érintettet minden esetben tájékoztatják, egyúttal pontosan
megjelölik a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.
c. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos
érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelők az adatokat
törlik, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, az adatokat az Adatkezelők
törlik.
d. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az
Adatkezelők minden esetben törlik, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
e. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező,
vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelők az adatokat törlik.
f. Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje
lejárt. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az Adatkezelők az adatokat a
jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törlik. A Pmt.-ben meghatározott adatokat az
Adatkezelők a Pmt. 56. § alapján az üzleti kapcsolat megszűnését követő nyolc év elteltével törlik; a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján számviteli bizonylatnak minősülő iratokat, adatokat az
Adatkezelők nyolc év elteltével törlik.
A törlés esetén az Adatkezelők az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszik. Amennyiben
jogszabály azt előírja, az Adatkezelők a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisítik.
5.6. Adatvédelmi incidensek kezelése
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
www.largusorokjaradek.com www.fourgenprop.com
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelők az
adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelentik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintettek
jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelők az adatvédelmi incidenseket nyilvántartják, együtt az
adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas
kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelők indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatják az Érintettet az adatvédelmi incidensről.
VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK
6.1. Az Érintettek jogai
Tájékoztatás (hozzáférés). Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást
kapjon. Az Adatkezelők az Érintettet az adatok felvételekor tájékoztatják az adatkezelésről, emellett a
jelen Tájékoztató bármikor elérhető az Érintett számára. Az Érintett az adatkezelés folyamán bármikor
teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelők az adatok
másolatát bocsássák a rendelkezésére.
Helyesbítés. Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelők a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítsék, a
hiányos adatot kiegészítsék. Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az Érintett bármikor visszavonhatja az
adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelők a törlést csak akkor
tagadják meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Korlátozás. Az Érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőknek már nincs szükségük a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett
jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Érintett az Adatkezelők, vagy harmadik fél jogos érdekének
érvényesítésén alapul, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelők a személyes
adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha az Adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik,
az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen. A tiltakozás esetén az Adatkezelők a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelést
megszüntetik.
Adathordozhatóság. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon
történik. Az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.
6.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése
Az Adatkezelők az Érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatják az adatok kezeléséről. Az
adatkezelésről szóló rövid tájékoztatás megtalálható azon nyomtatványokon, amelyeken az Érintett
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
www.largusorokjaradek.com www.fourgenprop.com
megadja adatait, és az Érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és
elérhetőségére az Adatkezelők az Érintett figyelmét felhívják.
Az Érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet bármilyen módon (szóban, írásban) eljuttathatja az
Adatkezelőkhöz. Az Adatkezelők a kérelmet haladéktalanul megvizsgálják, döntést hoznak a kérelem
teljesítéséről, és megteszik a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelők a megtett intézkedésekről egy
hónapon belül tájékoztatják az Érintettet.
A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelők által megtett intézkedést, vagy az Érintett
által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelők a kérelem teljesítését elutasítják (nem teszik meg a
kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját,
indokait és az Érintett jogorvoslati lehetőségeit.
Az Adatkezelők a kérelem teljesítését nem kötik díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.
Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az
Érintettől származik, az Adatkezelők kérhetik, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet
olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.
Az Adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e
címzettekről.
6.3. Jogorvoslat
Az Érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelők a jogellenes adatkezelést szüntessék
meg, az adatkezelést, az Érintett kérelmének elutasítását vizsgálják meg. Az Adatkezelők az Érintett ilyen
irányú panaszát minden esetben kivizsgálják, és annak eredményéről az Érintettet tájékoztatják.
Az Érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; email: ; honlap: www.naih.hu) is.
Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni.
Az Adatkezelők az Érintettet kérelemre részletesen tájékoztatják a per elbírálására hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.